Objednat konzultaci

Zákon o veselých Vánocích

JUDr. Hana Kukrálová • 16.02.2022 • 

Zákon o veselých Vánocích

C. M. L. se usnesl na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

 1. Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající v průběhu Vánoc, jakož i jiné vztahy s Vánocemi související, a zapracovává příslušné předpisy Společenství bavlněných ponožek. 1)
 2. Nelze-li některé otázky řešit podle ustanovení tohoto zákona, použije se vánočních zvyklostí a není-li jich, použije se jakéhokoli práva ještě veselejšího.

§ 2

Vánoce jsou veselé.

§ 3

Skutečnosti uvedené v § 2 se zpravidla navozují:

 1. nekonečným přehráváním děl hudebního charakteru s vánoční tématikou. 2)
 2. nekonečným přehráváním děl audiovizuálního charakteru s vánoční tématikou.

§ 4

Mrazík se nepromlčuje.

ČÁST DRUHÁ

VYMEZENÍ POJMŮ

§ 5

 1. Vánoce připadají na den, který je v kalendáři označen číslovkou 24 v měsíci prosinci.
 2. Připadne-li den Vánoc na neděli, vůbec ničemu to nevadí.

§ 6

O Vánocích zpravidla nesněží; většina předchozího sněhu roztaje nejpozději poslední den před Vánoci.

§ 7

 1. O Vánocích předáváme dárky osobám blízkým.
 2. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, druh nebo partner.
 3. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké, jestliže radost, kterou jedna předáním dárku druhé způsobí, důvodně pociťuje jako radost vlastní.

§ 8

 1. Dárek je věc způsobilá přivodit radost nezměrné hodnoty.
 2. Dárek předává dárce obdarovanému a ten rozbalením balicího papíru dárek přijímá.

§ 9

 1. Obdarovaný je povinen zdržet se všeho, čím by dárce upozornil na nevhodnost dárku.
 2. Odstavce 1 se nepoužije, jestliže se jedná o stále stejné ponožky od Vaší babičky a za předpokladu, že to v sobě dusíte už alespoň třetím rokem.

§ 10

Dárek se umísťuje v těsné blízkosti vánočního stromečku, není-li dohodnuto jinak.

§ 11

 1. Dárek musí být zabalen řádně a včas.
 2. K dárkům zabaleným po Vánocích se nepřihlíží.

§ 12

 1. Vánoční stromky jsou umělé nebo živé.
 2. Příslušenstvím vánočního stromku jsou zejména světýlka, blikátka, ozdoby, řetězy a špice.

§ 13

Podstavec není součástí vánočního stromku.

§ 14

Zvláštní právní předpis upravuje použití prskavek. 4)

§ 15

 1. Nepřiměřeně vysoký vánoční stromeček může soud na návrh zkrátit. Při zkrácení vánočního stromečku soud přihlédne k výšce stropu. Návrh na zkrácení vánočního stromečku nemůže podat dlužník, pokud by tím byl zkrácen věřitel.
 2. Moderačního práva soudu podle odstavce 1 se nepoužije, řídí-li se výška vánočního stromečku ustanoveními občanského zákoníku.

§ 16

 1. Je-li vánoční stromeček nakřivo, lze sjednat dohodu o narovnání.
 2. U dohody o narovnání je třeba chránit zájmy třetích osob.

§ 17

Při zajištění vánočního stromečku se použije subsidiárně podstavec.

§ 18

 1. Stromeček musí být ozdoben svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je nepěkný.
 2. Nepěknost vánočního stromku nemůže být zhojena plynutím času.
 3. Nepěknost vánočního stromku vysloví soud i bez návrhu.

§ 19

 1. Štědrovečerní večeře se skládá z kapra a bramborového salátu.
 2. Přítomní štědrovečerní večeře mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit štědrovečerní večeři o rybí polévku.
 3. Smlouva uzavřená podle odstavce 2 musí být písemná a musí obsahovat alespoň 3/5 podpisů přítomných.

§ 20

Do zahájení štědrovečerní večeře nejedí přítomní zpravidla žádné maso v dobré víře ve Zlaté prasátko.

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 21

Zrušuje se zákon na potírání chleba sádlem.

 1. Druhá směrnice 92/557/SBP o koordinaci ochranných opatření v případě nedostatku krabic pro balení dárků, Pátá směrnice 68/22/SBP o příhraniční spolupráci při odvozu opilců domů, Šestá směrnice 12/450/SBP o sbližování právní úpravy členských států týkající se omezení šustících a cinkavých dárků
 2. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdraví škodlivých koledách, jedech a prekurzorech
 3. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném ještěrství
 4. Vyhláška ministerstva vnitra o požární ochraně

Advokátní služby a mediace

Násilná trestná činnost

Ublížení na zdraví, usmrcení, znásilnění, týrání, domácí násilí

Majetková trestná činnost

Loupeže, vydírání, krádeže, zpronevěry

Drogy a alkohol

Drogy, alkohol, závislosti

Stalo se za volantem

Řidičský průkaz, dopravní přestupky, dopravní nehody

Rodinné právo

Péče o děti, rozvod a majetkové vypořádání, domácí násilí, sexuální zneužívání.

Mediační pomoc

Důvěrnost, dobrovolnost, rovnost stran, nezávislost a nestrannost

Další články z kategorie 

Násilí na ženách

16.02.2022
Před několika málo dny 25. listopadu jsme si připomněli den boje proti…
Přečíst více

Jaké mají nesezdaní partneři právo na informace o zdravotním stavu svého partnera

16.02.2022
Je-li pacient ve stavu, kdy je schopen udělit souhlas s poskytováním informací…
Přečíst více

Mějte své nemovitosti pod kontrolou – sledování změn

16.02.2022
Oč jde? Katastr nemovitostí již od počátku roku 2014 poskytuje novou službu,…
Přečíst více
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram