Objednat konzultaci

Slovník pojmů

Snadno • Profesionálně • Diskrétně
Nechte vaše starosti na nás

A M O P T V

A

Advokát

je ten, kdo je po úspěšném složení advokátních zkoušek a splnění dalších podmínek zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Advokát soustavně a za úplatu poskytuje právní pomoc, tím se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci.

M

Mediace

mimosoudní zprostředkování řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.

O

Obviněný

ten, proti komu bylo orgány činnými v trestním řízení zahájeno trestní stíhání pro nějaký trestný čin.

Obžalovaný

ten, proti komu byla podána obžaloba k soudu.

Odsouzený

ten, kdo byl pravomocným rozhodnutím soudu odsouzen pro nějaký trestný čin.

P

Poškozený

ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil; v trestním řízení má svá práva.

Právník

absolvent právnické fakulty, nemusí být současně advokát.

Presumpce neviny

jedna ze základních zásad českého trestního práva; dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.

Probace

organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu těch alternativních trestů, ve kterých byly uloženy nějaké povinnosti nebo omezení, dále sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jakož i individuální pomoc obviněnému a působení na něj ve smyslu vedení řádného života.

Probační a mediační služba

organizační složka České republiky, která v trestním řízení provádí úkony probace a mediace.

T

Trest smrti

nejvyšší či absolutní trest je trest, který předpokládá usmrcení (neboli popravu) pravomocně odsouzeného člověka za trestný čin; v Česku ústavně zrušen v roce 1991, poslední poprava u nás byla vykonána 2.února 1989.

V

Vazební důvody

jsou pouze tři a dělí se podle toho, z jaké obavy je obviněný do vazby vzat, na vazbu útěkovou (obava z útěku z důvodu hrozby vysokého trestu), koluzní (obava z ovlivňování svědků) nebo předstižná (obava z opakování trestné činnosti).

Advokátní služby a mediace

Mediační pomoc

Důvěrnost, dobrovolnost, rovnost stran, nezávislost a nestrannost

Majetková a násilná trestná činnost

Ublížení na zdraví, usmrcení, loupeže, vydírání, krádeže, zpronevěry

Stalo se za volantem

Řidičský průkaz, dopravní přestupky, dopravní nehody

Drogy a alkohol

Drogy, alkohol, závislosti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram