Objednat konzultaci

Jak to chodí v base

JUDr. Hana Kukrálová • 16.02.2022 • 

Jak to chodí v base

Mezi širokou veřejností panují zkreslené názory o tom, jak to v base vypadá a co se tam dělá. Mnoho lidí žije v představách o tom, že odsouzení tráví v base čas jako na dovolené, protože tam mají televizi a nemusí pracovat. Fakt ale je, že málokdo by s nimi dobrovolně měnil.

Byli jste se tam někdy podívat? Já ano. Jako advokát ve věznicích navštěvuji obviněné i odsouzené. Je to tam strašné! Špína, mříže, žádné slunce, počmárané zdi, rozprýskané židle a stoly, smrad. Člověk se bojí se čehokoli dotknout, i kliky u dveří, natož si sednout. Opravdu není o co stát. Při vstupu do věznice se vám udělá nevolno. Nevím, kdo by chtěl na takovém místě strávit i jen malou chvíli.

Pokud se chcete dostat do věznice, musíte se podrobit řadě opatření. Do věznice samozřejmě nemá přístup každý, je nutné prokázat své oprávnění založené na tom, že jste buď vyšetřovatel, advokát, znalec či jdete na předem schválenou návštěvu. Před vstupem musíte odevzdat své mobilní telefony, záznamová zařízení, léky, jídlo, ostré a obranné předměty a nevím co všechno ještě. Kontroly jsou přísné. Pokusím se vás nyní zavést alespoň na chvíli mezi zdi kriminálu a seznámit vás s realitou, jak to v base chodí a jak to tam vypadá. Nejdřív ale pár faktů.

Typy věznic

V České republice je celkem 35 věznic, vazebních věznic a detenčních ústavů. Věznice se dělí podle stupně ostrahy na věznici s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou, takovou je u nás například věhlasná věznice Mírov, Valdice nebo věznice v Plzni zvaná Bory.

Obyvatelé věznic

Nejsou jimi vždy jen odsouzení. Jsou mezi nimi i obvinění, kteří nebyli odsouzeni, ale je proti nim vedeno trestní stíhání. Soud je však v jejich případě přesvědčen, že je zde důvodná obava, že by mohli uprchnout, nebo mařit vyšetřování, či pokračovat v páchání trestné činnosti, což jsou tři zákonné důvody, pro které může soud poslat obviněného do vazby. To znamená, že jejich osobní svoboda a některá další práva jsou omezena, i když podle jedné ze stěžejních zásad našeho trestního práva – zásady presumpce neviny se na ně hledí jako na nevinné a dokonce mohou být i zproštěni obžaloby, tedy nebýt odsouzeni.  Jejich režim v base se proto trochu liší od osob odsouzených.

Druhy trestu

České trestní právo zná několik druhů trestů, nejen trest odnětí svobody, ať už podmíněný, kdy se nástup do vězení odkládá na tzv. zkušební dobu a pokud se odsouzený osvědčí, nemusí nastoupit vůbec, a nebo nepodmíněný, kdy odsouzený nastupuje prakticky ihned. Dalšími druhy trestů jsou domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, ztráta čestných titulů nebo vyznamenání, ztráta vojenské hodnosti a vyhoštění (přichází v úvahu jen u cizinců).

Účel trestu

Účelem trestu, který ukládá odsouzenému soud, je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti, ale také pachatele vychovat tak, aby po vykonání trestu vedl řádný život, aby dokázal ovládat své chování. Účelem trestu je ale také působit výchovně i na ostatní členy společnosti. V tomto duchu se tresty ukládají a následně i vykonávají.

Jak to chodí ve vazbě

Každý obviněný má v cele k dispozici jedno lůžko a skříňku na osobní věci, dále jsou zde stolky a židle podle počtu osob. Přímo na cele je umístěno i umyvadlo s tekoucí vodou a sociální zařízení oddělené neprůhlednou zástěnou. V každé cele je elektrické osvětlení a signalizační zařízení. Ubytovací plocha včetně sociálního zařízení na jednoho obviněného musí činit minimálně 4 m². Obviněného lze umístit i do cely s menší plochou, avšak jen pokud jsou věznice přeplněné. V současné době je kapacita věznic využita na necelých 84 % (údaj platný k 21.4.2014).  Obvinění mohou nosit vlastní prádlo, oděv a obuv za předpokladu dodržování hygienických a estetických zásad a také za podmínky pravidelné týdenní výměny na své náklady. Ve vazbě se obviněným poskytuje strava, a to podle tzv. strávní normy. Složení, množství a nutriční hodnota záleží na peněžním limitu na osobu a den, na věku, zdravotním stavu a případném pracovním zařazení. Pokud vím, zatím každý v base zhubnul, ale jistě tomu napomůže i obrovský stres, kterému obvinění podléhají. Obvinění mohou přijímat, a na své náklady odesílat korespondenci bez omezení. Korespondence však podléhá kontrole, tzn. seznámení se s obsahem písemností. Kontrolu provádí pracovník věznice. Kontrolu korespondence obviněných, kteří jsou stíháni vazebně z důvodu uvedeného v § 67 písm. b) trestního řádu, aby nemařili vyšetřování, tzv. béčko, provádí policejní komisař, který vede řízení. Korespondence s advokátem nesmí podléhat kontrole. V odůvodněných případech mohou obvinění používat také telefon ke kontaktu s blízkou osobou. Ze závažného důvodu lze povolit telefonát i s jinou než blízkou osobou, ovšem telefonovat nesmí z pochopitelných důvodů tzv. béčkaři. Obviněný má dále právo přijímat návštěvy v počtu 4 osob, jednou za 2 týdny v trvání 90 minut. Obvinění mají dále právo na nákup potravin a věcí osobní potřeby, peníze jsou uloženy v úschovně, fyzicky se k nim vězni nedostanou, systém funguje na principu podobném bankovnímu účtu. Obvinění mohou přijmout balíček do 5 kg, a to jednou za tři měsíce. V base se spí osm hodin denně, denně se obvinění procházejí jednu hodinu ve vymezeném prostoru. Ve věznici je k dispozici knihovna, je možné zde hrát i společenské hry.

Obvinění mohou být trestáni za kázeňské přestupky, a to pokutou až do 1.000 Kč, zákazem nákupu až na jeden měsíc s výjimkou hygieny, odnětím práva na přijetí balíčku nebo umístěním do samovazby.

Jak to chodí v base aneb výkon trestu odnětí svobody

Odsouzení se umisťují tak, aby byli muži odděleni od žen, recidivisté od prvně zavřených, mladiství od dospělých, ale i pachatelé úmyslných trestných činů jsou odděleni od těch, kteří se dopustili nedbalostního trestného činu, např. zavinili dopravní nehodu.

Většina pravidel a zásad je podobná jako ve vazbě. Rozdíl je u návštěv. Odsouzený má právo na návštěvu čtyř blízkých osob na tři hodiny během jednoho kalendářního měsíce. Dvakrát ročně může odsouzený přijmout balíček do 5 kg, zpravidla u příležitosti svých narozenin a vánočních svátků. Ve věznici se dá i pracovat. Pokud je odsouzený pracovně zařazen, pak je povinen pracovat. Vězni mají většinou o práci zájem, ale bohužel stejně jako na svobodě převyšuje poptávka nabídku. Odsouzení mohou být zaměstnáváni v rámci provozu věznice, vlastní výroby nebo podnikatelské činnosti, a nebo smluvně u jiných subjektů. Za práci náleží odsouzeným odměna stanovená nařízením vlády, podle náročnosti se odměna dělí na tři složky. Výše základní složky činí 4.500 Kč. Druhá složka je o polovinu vyšší a třetí činí dvojnásobek první složky.

Odsouzení se v souladu s účelem trestu, o kterém píši výše, podrobují programu zacházení, jehož součástí je kromě jejich pracovních aktivit, také jejich vzdělávání, speciální výchovné aktivity (terapie, sociálně právní poradenství, trénink zvládání vlastní agresivity), zájmové aktivity a oblast utváření vnějších vztahů.

Pobyt v base není legrace, obvinění i odsouzení často propadají hlubokým depresím a zoufalství. Účelem trestu není jen trestat, ale také snaha o převýchovu, nápravu, proto mají tyto osoby možnost vzdělávání se a různé kulturní sportovní akce jsou jen malou únikovou cestou od kruté reality, že za mřížemi musí strávit několik měsíců, let.

Advokátní služby a mediace

Násilná trestná činnost

Ublížení na zdraví, usmrcení, znásilnění, týrání, domácí násilí

Majetková trestná činnost

Loupeže, vydírání, krádeže, zpronevěry

Drogy a alkohol

Drogy, alkohol, závislosti

Stalo se za volantem

Řidičský průkaz, dopravní přestupky, dopravní nehody

Rodinné právo

Péče o děti, rozvod a majetkové vypořádání, domácí násilí, sexuální zneužívání.

Mediační pomoc

Důvěrnost, dobrovolnost, rovnost stran, nezávislost a nestrannost

Další články z kategorie 

Jaké mají nesezdaní partneři právo na informace o zdravotním stavu svého partnera

16.02.2022
Je-li pacient ve stavu, kdy je schopen udělit souhlas s poskytováním informací…
Přečíst více

Mějte své nemovitosti pod kontrolou – sledování změn

16.02.2022
Oč jde? Katastr nemovitostí již od počátku roku 2014 poskytuje novou službu,…
Přečíst více

Násilí na ženách

16.02.2022
Před několika málo dny 25. listopadu jsme si připomněli den boje proti…
Přečíst více
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram