Objednat konzultaci

Násilí na ženách

JUDr. Hana Kukrálová • 16.02.2022 • 

Násilí na ženách

Před několika málo dny 25. listopadu jsme si připomněli den boje proti násilí na ženách. Bohužel jsou ženy stále oběťmi sexuálních napadení a domácího násilí, ačkoli u nás panuje rozšířená osvěta i trestní odpovědnost za týrání osoby žijící ve společném obydlí nebo nebezpečné pronásledování (stalking) a také možnost vykázání, které se hojně využívá. Přestože existuje řada poraden a krizových linek, je mezi námi mnoho žen, které se s násilím na nich páchaném dennodenně potýká.

Za týrání se považuje opakované, dlouhodobé a zpravidla eskalující násilí fyzického, psychického, sexuálního, sociálního a ekonomického rázu, které vytváří jednoznačně asymetrický vztah a vede ke stabilnímu rozdělení rolí na násilnou a ohroženou osobu (zdroj: Ludmila Čírtková). Důležité je uvědomit si, že domácí násilí nemusí být pácháno jen fyzicky, které začíná fackou a může končit nejen těžkým zraněním či zmrzačením, ale i usmrcením, tedy vraždou, ale také psychickou formou, jehož závažné dopady si žena může nést i po zbytek života. Někdy se označuje také jako tzv. neviditelné násilí. Projevuje se zejména tím, že partner ženu ponižuje, nadává jí, zesměšňuje, omezuje ji, zastrašuje, rozbíjí její věci, vyhrožuje jí bitím, nadměrně kontroluje, s kým telefonuje, s kým a kam jde, co říká a kdy se vrátí, doprovází ji na schůzku, omezuje ženu i v rozhodování o sobě samé, vydírá ji, vyvolává u ženy pocity viny, přehlíží její přání a potřeby, snižuje její schopnosti a mohla bych dál pokračovat. Psychické týrání způsobuje ženě, která je jeho obětí, emocionální újmu, tedy ztrácí radost ze života, vzbuzuje v ní pocit méněcennosti, snižuje se její sebevědomí, ztrácí životní pohodu, má strach a zároveň je nezdravě závislá na partnerovi, pomalu mizí schopnost sama se rozhodovat a nakonec může beznaděj vést až k sebevraždě.

Pro představu uvádím i příklady sociálního násilí, kdy partner ženu izoluje od společnosti, ale i od její rodiny, příbuzných, blízkých přátel, s nimiž má žena zakázáno nejen telefonovat, ale i se stýkat, dokonce i na Vánoce, narozeniny a v den výjimečných událostí. O ekonomické násilí jde v tom případě, kdy partner neumožní ženě spravovat vlastní finance, nakupovat, žena nemá přístup k penězům, anebo partner ženu donucuje k tomu, aby ho finančně zajišťovala.

Domácí násilí se prakticky vyskytuje v následujících variantách:

  • rychlý odchod, odloučení

Domácí násilí má poměrně rychlý průběh. Vztah mezi partnery se rychle zhoršuje, někdy může být v pozadí i závislost na drogách či alkoholu. Žena je často mladá a aktivní, rychle si uvědomuje, co se děje, klade si jasné podmínky pro budoucí vztah, netrpí syndromem týrané ženy, nevěří falešným slibům a dokáže rychle a relativně včas odejít.

  • nová šance

V tomto případě jde o dlouho trvající vztahy, kdy příčinou domácího násilí bývá nějaký partnerův nezvládnutý problém, např. stres, závislost, psychické potíže. Dochází obvykle k vykázání partnera, což de facto představuje čas na rozmyšlenou. Oběťmi bývají často ženy ve věku od 30 do 50 let, které jsou finančně nebo materiálně závislé na svých partnerech. Taková situace má ještě řešení, pokud partner vyhledá terapii nebo se mu podaří svůj problém řešit vlastní vůlí.

  • pokročilé stadium procesu odloučení

Zde již není možná náprava partnera, vztahy jsou dramatické a neustále se zostřují. Žena situaci řeší odloučením v podobě odstěhování z ložnice, což ale k ničemu nevede, proto vyhledává pomoc v různých poradnách, ale i právní pomoc, a tím de facto potřebuje utvrdit ve svém rozhodnutí odejít od partnera definitivně.

  • ambivalentní vazba

U ženy jde obvykle o první vážný vztah, a tudíž nemá žádné měřítko srovnání. Násilí nastupuje velmi rychle, ještě před uzavřením manželství nebo prvním těhotenstvím. Bohužel tak rychlý a brzký nástup násilí nevede k ukončení vztahu, ale naopak k jeho upevnění. Oběť často soucítí s partnerem, který ji týrá, vyviňuje ho. Jedná se o nejtěžší situaci, kdy žena, která je obětí takového stupně násilí, trpí psychotraumatickou poruchou a vykazuje znaky syndromu týrané osoby. Taková oběť potřebuje dobrého poradce, pomoc policie a právní pomoc advokáta.

Oběť domácího násilí, v jakékoli jeho formě, nežije v pohodě, nemá radost ze života, žije ve strachu. Takovou situaci je třeba řešit. Dovolím si zmínit Listinu základních práv Evropské unie. Podle ní je lidská důstojnost nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost. Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu. Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví. Článek 47 této Listiny pak zaručuje každému právo na účinnou právní ochranu. Řešte svou situaci a žijte v duševní i fyzické pohodě.

Advokátní služby a mediace

Násilná trestná činnost

Ublížení na zdraví, usmrcení, znásilnění, týrání, domácí násilí

Majetková trestná činnost

Loupeže, vydírání, krádeže, zpronevěry

Drogy a alkohol

Drogy, alkohol, závislosti

Stalo se za volantem

Řidičský průkaz, dopravní přestupky, dopravní nehody

Rodinné právo

Péče o děti, rozvod a majetkové vypořádání, domácí násilí, sexuální zneužívání.

Mediační pomoc

Důvěrnost, dobrovolnost, rovnost stran, nezávislost a nestrannost

Další články z kategorie 

Mějte své nemovitosti pod kontrolou – sledování změn

16.02.2022
Oč jde? Katastr nemovitostí již od počátku roku 2014 poskytuje novou službu,…
Přečíst více

Jaké mají nesezdaní partneři právo na informace o zdravotním stavu svého partnera

16.02.2022
Je-li pacient ve stavu, kdy je schopen udělit souhlas s poskytováním informací…
Přečíst více
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram