Objednat konzultaci

Zákon o veselých Vánocích

JUDr. Hana Kukrálová • 16.02.2022 • 

Zákon o veselých Vánocích

C. M. L. se usnesl na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

 1. Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající v průběhu Vánoc, jakož i jiné vztahy s Vánocemi související, a zapracovává příslušné předpisy Společenství bavlněných ponožek. 1)
 2. Nelze-li některé otázky řešit podle ustanovení tohoto zákona, použije se vánočních zvyklostí a není-li jich, použije se jakéhokoli práva ještě veselejšího.

§ 2

Vánoce jsou veselé.

§ 3

Skutečnosti uvedené v § 2 se zpravidla navozují:

 1. nekonečným přehráváním děl hudebního charakteru s vánoční tématikou. 2)
 2. nekonečným přehráváním děl audiovizuálního charakteru s vánoční tématikou.

§ 4

Mrazík se nepromlčuje.

ČÁST DRUHÁ

VYMEZENÍ POJMŮ

§ 5

 1. Vánoce připadají na den, který je v kalendáři označen číslovkou 24 v měsíci prosinci.
 2. Připadne-li den Vánoc na neděli, vůbec ničemu to nevadí.

§ 6

O Vánocích zpravidla nesněží; většina předchozího sněhu roztaje nejpozději poslední den před Vánoci.

§ 7

 1. O Vánocích předáváme dárky osobám blízkým.
 2. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, druh nebo partner.
 3. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké, jestliže radost, kterou jedna předáním dárku druhé způsobí, důvodně pociťuje jako radost vlastní.

§ 8

 1. Dárek je věc způsobilá přivodit radost nezměrné hodnoty.
 2. Dárek předává dárce obdarovanému a ten rozbalením balicího papíru dárek přijímá.

§ 9

 1. Obdarovaný je povinen zdržet se všeho, čím by dárce upozornil na nevhodnost dárku.
 2. Odstavce 1 se nepoužije, jestliže se jedná o stále stejné ponožky od Vaší babičky a za předpokladu, že to v sobě dusíte už alespoň třetím rokem.

§ 10

Dárek se umísťuje v těsné blízkosti vánočního stromečku, není-li dohodnuto jinak.

§ 11

 1. Dárek musí být zabalen řádně a včas.
 2. K dárkům zabaleným po Vánocích se nepřihlíží.

§ 12

 1. Vánoční stromky jsou umělé nebo živé.
 2. Příslušenstvím vánočního stromku jsou zejména světýlka, blikátka, ozdoby, řetězy a špice.

§ 13

Podstavec není součástí vánočního stromku.

§ 14

Zvláštní právní předpis upravuje použití prskavek. 4)

§ 15

 1. Nepřiměřeně vysoký vánoční stromeček může soud na návrh zkrátit. Při zkrácení vánočního stromečku soud přihlédne k výšce stropu. Návrh na zkrácení vánočního stromečku nemůže podat dlužník, pokud by tím byl zkrácen věřitel.
 2. Moderačního práva soudu podle odstavce 1 se nepoužije, řídí-li se výška vánočního stromečku ustanoveními občanského zákoníku.

§ 16

 1. Je-li vánoční stromeček nakřivo, lze sjednat dohodu o narovnání.
 2. U dohody o narovnání je třeba chránit zájmy třetích osob.

§ 17

Při zajištění vánočního stromečku se použije subsidiárně podstavec.

§ 18

 1. Stromeček musí být ozdoben svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je nepěkný.
 2. Nepěknost vánočního stromku nemůže být zhojena plynutím času.
 3. Nepěknost vánočního stromku vysloví soud i bez návrhu.

§ 19

 1. Štědrovečerní večeře se skládá z kapra a bramborového salátu.
 2. Přítomní štědrovečerní večeře mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit štědrovečerní večeři o rybí polévku.
 3. Smlouva uzavřená podle odstavce 2 musí být písemná a musí obsahovat alespoň 3/5 podpisů přítomných.

§ 20

Do zahájení štědrovečerní večeře nejedí přítomní zpravidla žádné maso v dobré víře ve Zlaté prasátko.

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 21

Zrušuje se zákon na potírání chleba sádlem.

 1. Druhá směrnice 92/557/SBP o koordinaci ochranných opatření v případě nedostatku krabic pro balení dárků, Pátá směrnice 68/22/SBP o příhraniční spolupráci při odvozu opilců domů, Šestá směrnice 12/450/SBP o sbližování právní úpravy členských států týkající se omezení šustících a cinkavých dárků
 2. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdraví škodlivých koledách, jedech a prekurzorech
 3. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném ještěrství
 4. Vyhláška ministerstva vnitra o požární ochraně

Advokátní služby a mediace

Rodinné právo

Péče o děti, rozvod a majetkové vypořádání, domácí násilí, sexuální zneužívání.

Mediační pomoc

Důvěrnost, dobrovolnost, rovnost stran, nezávislost a nestrannost

Majetková a násilná trestná činnost

Ublížení na zdraví, usmrcení, loupeže, vydírání, krádeže, zpronevěry

Stalo se za volantem

Řidičský průkaz, dopravní přestupky, dopravní nehody

Drogy a alkohol

Drogy, alkohol, závislosti

Další články z kategorie 

Každý sedíme v jiném kině

16.02.2022
Na paní doktorce Haně Kukrálové si cením zejména toho, jak se jí…
Přečíst více

Průvodce peklem

16.02.2022
Přečtěte si více na blogu, který píše osoba, která si tím peklem…
Přečíst více

Jaké mají nesezdaní partneři právo na informace o zdravotním stavu svého partnera

16.02.2022
Je-li pacient ve stavu, kdy je schopen udělit souhlas s poskytováním informací…
Přečíst více
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram