Právnická terminologie

Jsou pro Vás právní termíny složité, matoucí a nesrozumitelné? Pomůžeme Vám se v nich lépe zorientovat.

JUDr. Hana Kukrálová

Advokát

je ten, kdo je po úspěšném složení advokátních zkoušek a splnění dalších podmínek zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Advokát soustavně a za úplatu poskytuje právní pomoc, tím se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci.