Objednat konzultaci

Podmínky poskytování právní pomoci

Snadno • Profesionálně • Diskrétně
Nechte vaše starosti na nás

Odměna za poskytnutí právní pomoci

Odměna advokátky činí 2.900,- Kč za každou započatou hodinu jednotlivé poskytnuté právní služby. Jednotlivými právními službami se přitom rozumí např. osobní, telefonická či emailová konzultace, sepsání listiny o právním úkonu, sepsání písemného podání či právního rozboru, účast při jednání u soudu či jiného orgánu, jednání s protistranou apod. 

Vedle této odměny náleží advokátce i odměna přiznaná soudem a uhrazená druhou stranou. Za ověření podpisu účtuje advokátka 100 Kč/podpis.

U úkonů právní služby mimořádně obtížných, zejména složitých, je-li k nim třeba použití cizího práva nebo cizího jazyka, nebo u úkonů právní služby časově náročných, zejména jde-li o poskytování právní pomoci ve večerních nebo nočních hodinách či v den pracovního volna, může advokátka zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek. Na takové zvýšení odměny advokátka klienta předem upozorní.

Hotové výdaje v souvislosti s poskytnutím právní pomoci

Advokátce náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím jednotlivé právní služby, zejména na soudní, správní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Cestovní výdaje jsou účtovány v souladu s platnou a účinnou vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad ke dni uskutečnění této cesty.

Za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokátky a za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět náleží advokátce náhrada ve výši 900,- Kč za každou i jen započatou hodinu.

Splatnost a záloha

Při prvním úkonu poskytnuté právní pomoci je advokátka oprávněna požadovat složení zálohy a plnou náhradu očekávaných hotových výdajů.

Advokátka má právo na poskytnutí další zálohy vždy, jakmile se již poskytnutá záloha blíží vyčerpání. Advokátka předkládá každému klientovi vyúčtování poskytnuté právní pomoci.

Odměna i hotové výdaje jsou splatné nejpozději do 7 dnů od doručení faktury či vyúčtování. Za způsob doručení se považuje i doručení emailem.

Advokátka je plátcem daně z přidané hodnoty.

Advokátka vystaví na žádost klienta doklad o poskytnutí právní služby s uvedením data jejího poskytnutí. V případě reklamace služby je povinna vydat písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient vyžaduje.

Ukončení smlouvy o poskytování právní pomoci

Při převzetí právního zastoupení uzavírá advokátka s klientem obvykle písemnou smlouvu o poskytování právní pomoci. Klient je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět, je však povinen zaplatit advokátce odměnu stanovenou touto smlouvou v rozsahu již poskytnuté právní služby a uhradit jí účelně vynaložené hotové výdaje.

Advokátka je oprávněna smlouvu vypovědět pouze v případě, že:

  • došlo k narušení důvěry mezi klientem a advokátkou,
  • klient neposkytuje advokátce dostatečnou součinnost,
  • klient nezaplatil advokátce odměnu či zálohu na poskytnuté právní služby ani po upomínce k zaplacení,
  • klient nerespektuje právní názor advokátky.

 Výpověď je účinná vždy dnem doručení druhé smluvní straně.

Advokátka je povinna vypovědět smlouvu o poskytování právní pomoci s okamžitou účinností, zjistí-li doda­tečně některou z těchto skutečností: 

  • již poskytla právní pomoc osobě, jejíž zájmy jsou  v rozporu se zájmy klienta, anebo
  • projednávání věci se zúčastnily osoby blízké advokátce.

Odpovědnost za škodu

Advokátka odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobila v souvislosti s výkonem advokacie sama nebo prostřednictvím svého zástupce či zaměstnance, tj. pokud by zanedbal svou práci, a tím poškodil zájmy svého klienta. Za tím účelem je advokátka pojištěna, a vzniklou škodu tak uhradí klientovi pojišťovna.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Advokátka a klient jako spotřebitel mohou své spory řešit alternativně. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Advokátní služby a mediace

Násilná trestná činnost

Ublížení na zdraví, usmrcení, znásilnění, týrání, domácí násilí

Majetková trestná činnost

Loupeže, vydírání, krádeže, zpronevěry

Drogy a alkohol

Drogy, alkohol, závislosti

Stalo se za volantem

Řidičský průkaz, dopravní přestupky, dopravní nehody

Rodinné právo

Péče o děti, rozvod a majetkové vypořádání, domácí násilí, sexuální zneužívání.

Mediační pomoc

Důvěrnost, dobrovolnost, rovnost stran, nezávislost a nestrannost
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram