Jaké mají nesezdaní partneři právo na informace o zdravotním stavu svého partnera

This is a Standard post

Je-li pacient ve stavu, kdy je schopen udělit souhlas s poskytováním informací o svém zdravotním stavu, může být jeho druh či družka informována pochopitelně s tímto souhlasem. 
Situace je komplikovanější, pokud pacient v takovém stavu není. Zákon pro takový případ stanoví, že informace se poskytnou také osobě blízké, tedy osobě v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.  Druh či družka obvykle tento požadavek naplňují, a tak mohou být označeny jako osoby blízké, tedy takové, jimž jsou informace zpřístupněny. V praxi je však velmi problematické prokázat, že skutečně existuje vztah mezi pacientem a jeho osobou blízkou.
Optimální je proto snažit se této sporné situaci předcházet určením vašeho druha či vaší družky jako osoby, která má být o vašem zdravotním stavu informována. Takové určení, resp. souhlas s poskytováním informací je pak součástí zdravotní dokumentace daného pacienta. Tento souhlas může být pacientem kdykoli odvolán; k odvolání se však nepřihlíží, pokud pacient trpí infekční nemocí nebo jinou nemocí, v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných osob. Společně s poskytováním informací lze také udělit souhlas s tím, aby této osobě bylo umožněno nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta a činit si z ní výpisy.
Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Závěrem mohu doporučit pro případ náhlé a nečekané události sepsat s partnerem čestné prohlášení, kde oba prohlásíte, že jste vzájemně ve vztahu druh - družka, tedy osoby blízké a oba toto prohlášení podepíšete To pak můžete nosit v peněžence se svými doklady. Takové prohlášení by mohlo v dané situaci pomoci k prokázání blízkého vztahu tak, abyste se dozvěděli o zdravotním stavu svého blízkého.

Samozřejmě se také nabízí možnost udělit takový souhlas předem u svého praktického lékaře, příp. specialisty, pokud s něčím léčíte.